کنترل تراوش آب (زهکشی)

مسـأله آب های زیرزمینـی و مشـکلات ناشی از آن یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می­ باشد. برای احداث هر گونه سازه­ای در زیر تراز آب زیرزمینی، کنترل تراوش­ های ناشی از جریان آب­های زیرزمینی، هدایت و تغییر مسیر آبراهه­ ها در محل پروژه و ایجاد دیواره آب­ بند ضروری می­ باشد. به طور کلی، به روند انتقال آب از یک توده خاک به منظور ثابت نگه ­داشتن و پایدار کردن آن، زهکشی گفته می­ شود.

مساله زهکشی یکی از موارد مهم در گودبرداری­ های شهری است که از طرق مختلف نظیر نوارهای ژئوکامپوزیت، لوله­ های زهکش، ویپ هول­ها و پمپاژ از طریق چاه و قنات انجام می­ شود و بواسطه آن فشارهای هیدرواستاتیکی وارد به دیواره کاهش یافته و محدود می­ گردد. انتخاب روش مناسب شدیداً به نوع پروژه، تراز موجود و تراز هدف سطح آب زیرزمینی و ساختار خاک وابسته است.