کنترل تراوش آب (زهکشی)

زهکشی دو روش کلی را شامل می­ گردد:

الف) زهکشـی از سطح زمین بصورتی که آبهـای سـطحی جمع­ آوری و تقسیم­ بندی گردند.

ب) زهکشی از زیر سطح زمین که شامل جمع­ آوری، بالا آوردن و تخلیه آب زیر­زمینی است.

زهکشی یکی از روش­ هایی است که در شیوه پیش­ بارگذاری سایت­های رسی به تحکیم لایه رسی کمک می­ نماید و سایت سریع­تر آمادگی خود را برای تحمل بارهای سازه در محدوده تغییرشکل­های مجاز بدست می آورد.

از دیگر کاربردهای زهکشی، هدایت و کنترل آب­های زیرزمینی در گودبرداری­ها است که با استفاده از نوارهای ژئوسنتتیک/ژئودرین، شبکه­ های زهکش و پمپاژ به روش­ های مختلف انجام می­ پذیرد.