بهسازی زمین هم در حل مشکلات ژئوتکنیکی پروژه های جدید و هم سازه های قدیمی کاربرد دارد. در سالهای گذشته یکی از زمینه های فعالیت شرکت ابرند، بهبود شرایط ژئوتکنیکی زمین، به ویژه در خاکهای مسئله دار بوده است. با توجه به نوع خاک و موارد مورد نیاز هر پروژه، مطالعات مربوط به بهسازی به دست کارشناسان با تجربه این بخش انجام شده و راهکار مناسب عرضه می شود.