پروژه تحکیم بستر ۱۱۰ واحدی خانه دریا

محل پروژهمحمودآباد
مساحت زمین۳۰۰۰ مترمربع
عمق بهسازی۸-۱۴ متر