پروژه تحکیم بستر یادمان شهداي بندرعباس

محل پروژهبندرعباس
مساحت زمین۳۰۰۰ مترمربع
عمق بهسازی۸-۱۰ متر