بهسازی بستر پروژه زون ۳ هتل سپید مشهد

محل پروژهمشهد مقدس
مساحت زمین ۳۷۶۰ مترمربع
عمق بهسازی۱۲ متر