پایدارسازی دیواره های گود و خاکبرداری

پایدارسازی دیواره گود به روش میخکوبی و مهارگذاری شامل خاکبرداری مرحله ای، تسلیح خاک (به وسیله میخ یا مهار) و اجرای شاتکریت می باشد. در مواقعی که عمق گودبرداری زیاد باشد و یا در صورت وجود جریان های آب زیر سطحی، به منظور کنترل تغییر مکان های جانبی دیوار گودبرداری، نصب مهاری های پیش تنیده در چند ردیف پیشنهاد می گردد. پس از هر مرحله از خاکبرداري تا عمق پايدار، ابتدا مش فلزي بر روي ديواره قرار داده شده و سپس بر روي آن بتن‌پاشي مي‌شود. گام بعدی، تسلیح خاک، شامل حفاري گمانه¬ها و قرار دادن ميلگرد یا استرند در محل‌هاي از پيش تعيين شده و پر كردن فضاي گمانه با دوغاب سيمان مي‌باشد. تقدم و تأخر مراحل فوق با توجه به نوع خاک تعيين مي گردد.