مهار متقابل (استرات)

مهار متقابل (استرات) چیست؟

اصول کلي روش مهار متقابل (استرات) همانند روش خرپا استفاده از المانهای فلزی افقی و مورب برای کنترل تغییرشکلهای ناشی از گودبرداری می باشد. با توجه به اینکه در روش مهار متقابل (استرات) احتمال بروز تغییرشکلهای قائم نسبت به سایر روشها وجود دارد به منظور کنترل بیشتر تغییرشکلها و یکپارچه سازی بهتر سیستم توصیه می گردد از شمعهای فولادی به همراه مهاربندی های افقی استفاده گردد.

تاریخچه

در محیطهای شهری و در مواردی که به علت وجود معارض (ساختمانهای مجاور) روشهای پایدارسازی مرسوم امکان پذیر نباشد، روش مهار متقابل (استرات) در اولویت می ¬باشد.در روش مهار متقابل (استرات) از المان تیر افقی به همراه شمعهای فولادی جهت انتقال بار به دیواره مقابل گود استفاده مي  گردد.

روش اجرای مهار متقابل (استرات)

در این روش ابتدا در دو طرف گود، در فواصلی معین از یکدیگر چاهک هایی حفر می شود. طول این چاهک ها برابر با عمق گود به اضافه مقداری اضافه تر به میزان ۰,۲۵ تا ۰.۳۵ برابر عمق گود است. این عمق اضافه به منظور تامین گیرداری انتهای تحتانی پروفیلهایی است که در چاهک قرارداده می شوند. سپس در درون این چاهک ها پروفیل های فولادی H یاI ، مطابق با محاسبات و نقشه های اجرایی، قرار داده می شود. طول این پروفیل ها معمولا به گونه ای در نظر گرفته می شود که انتهای فوقانی آنها تا حدی بالاتر از تراز بالایی گود قرار گیرند. آنگاه قسمت فوقانی هر دو پروفیل قائم متقابل مزبور به کمک تیرها یا خرپاهایی به یکدیگر متصل می گردد. این کار موجب می شود که هر دو پروفیل قائم متقابل، به پایداری یکدیگر کمک کنند. پس از آن عملیات گودبرداری به تدریج انجام می گردد.