مهاری (انکراژ)

انکراژ چیست؟

اصول اجرای روش مهارگذاری یا انکراژ مشابهت های فراوانی با روش نیلینگ (میخکوبی) دارد. تفاوت اصلی در اعمال نیروی پس تنیدگی برای المان تسلیح می باشد. گام های اجرایی مشابه روش میخکوبی و شامل خاکبرداری مقطعی، حفاری گمانه ها، نصب میلگرد تسلیح، تزریق دوغاب سیمان (در بخشی از طول گمانه)، بتن پاشی و نصب صفحه سر نیل و مهره می باشند. پس از گذشت مدت زمان مناسب جهت عمل آوری دوغاب سیمان، با نصب پایه جک، جک کششی و نیروسنج، نیروی پس تنیدگی تا مقدار مورد نظر طراحی به میلگرد تسلیح و دوغاب اطراف آن اعمال می شود.

تاریخچه انکراژ

انکراژ یا مهارگذاری خاک Ground Anchoring)) درابتدا در پروژه هاي بزرگراهي و براي پايدارسازي خاكبرداريها و شيب ها مورد استفاده قرار گرفت ولي امروزه به صورت روز افزون در پايدارسازي ديواره خاكبرداريها درمحيط هاي شهري نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

مراحل اجرای دیوارهای مهارگذاری (انکراژ) شده

هدف از اجراي سيستم مهارگذاری (انکراژ) عبارت است از ايجاد يك توده پايدار خاك كه بتواند در مقابل ناپايداري خارجي مقاومت كند. بخشي از گسيختگي ها به دليل ايجاد نيروهاي كششي بيش از حد در تاندون ها مي باشد.ميزان كشش اوليه استرند و مونوبار براي طرح نهايي نبايد بيشتر از ۶۰ درصد ظرفيت كششي اين اعضا باشد FHWA براي جلوگيري از اين مود گسيختگي، بر اساس آيين نامه همچنين در حالت بارگذاري موقتي مانند انجام آزمايشهاي حين اجرا اين مقدار نبايد به بيش از ۸۰ درصد ظرفيت كششي برسد. نوع ديگري از گسيختگي داخلي كه بايد به هنگام ¬طراحي مد نظر قرار گيرد گسيختگي ناشي از عدم وجود مقاومت باند كافي مي باشد. بر اين اساس و با توجه به مقاومت باند خاك محل، طول قسمت تزريق شده بايد به گونه اي در نظر گرفته شود تا كل مقاومت باند بسيج شده در طول مذكور بتواند پاسخ گوي نيروهاي ايجاد شده حين و بعد از اجراي سيستم انكراژ باشد.

در مرحله اول یک دیوار نگهبان اجرا می¬ گردد. در مرحله دوم خاکبرداری تا تراز نصب اولین ردیف انکرها انجام می¬ گردد. در مرحله سوم حفاری گمانه جهت اجرای انکر انجام می¬ گردد. در مرحله چهارم تزریق و در مرحله پنجم پس از گیرش دوغاب عملیات کشش و خاکبرداری و اجرای پوشش بتنی انجام می¬ گردد. در این روش امکان اجرای پوشش دائمی نیز در صورت نیاز وجود دارد. این پوشش ها نیز می¬ تواند از نوع بتن پاششی، بتن پیش ساخته، بتن درجا ریز و سایر انواع تکنولوژی ¬های جدیدتر برای اجرای پوشش طرح دار و سازگار با محیط ¬باشد. در روش انکراژ انواع روش های تزریق جهت تامین مقاومت قسمت گیردار وجود دارد.

اجزاي اصلي در پايدارسازي با استفاده از مهارگذاری (انکراژ) به قرار زير مي باشد:
۱. استرند: كابل تنيده شده از چند رشته مفتول فولادي مي باشد. اين مفتول هاي فولادي داراي مقاومت بالا (حدود ۱۸۶۰ مگاپاسكال) مي باشند. مي توان به جاي استرند از فولاد نيز استفاده نمود كه در اين حالت نيرو يپيش تنيدگيقابل اعمال با توجه به مقاوت پايين تر فولاد (حدود ۴۰۰ مگاپاسكال) نسبت به انكر كمتر ميباشد. استفاده ازاسترند يا فولاد با توجه به شرايط پروژه تعيين ميشود.
۲. فاصله نگهدار: براي دسته كردن چند رشته استرند در يك مهار (استرند) و ثابت نگهداشتن آنها نسبت به يكديگر و رعايت حداقل فاصله مجاز بين رشته هاي استرند از فاصله نگهدارها استفاده مي شود.
۳. شلنگهاي تزريق: براي اطمينان از پر شدن گمانه با دوغاب در حين تزريق گمانه از يك يا چند شلنگ با طولي حداقل برابر با طول مهار استفاده مي شود.
۴. پكر: براي تزريق تحت فشار از پكر استفاده مي شود. دوخت هاي پكر بايد به گونه اي باشد كه تحمل فشارهاي تزريق را داشته باشد. آب بندي ابتدا و انتهاي پكر بايد به صورت مناسبي انجام گيرد تا در هنگام پركردن پكر توسط دوغاب و يا تزريق تحت فشارِ طول گيردار مهار، نشت اتفاق نيافتد.
۵. غلاف استرند: به منظور جلوگيري از چسبيدن و درگير شدن استرندها به دوغاب و اطمينان از عدم انتقال نيروي مهار به خاك در طول آزاد، استرند در طول آزاد مهار در داخل غلاف نگهداشته مي شود.
۶. سر انكر: يك استوانه داراي چند سوراخ مخروطي شكل در قاعده آن مي باشد كه به منظور انتقال نيروي كششي مهار از استرند بر روي مهار در سر گمانه نصب مي شود.
۷. گوه: قطعات فولادي مخروطي شكل تو خالي كه در اطراف هر رشته استرند در داخل سوراخ سر انكر و به منظور قفل كردن استرند استفاده مي شود. لازم به ذكر است كه در صورت استفاده از ميلگرد به جاي استرند در انكر نياز به بعضي از اجزاي فوق نمي باشد.

اصول كلي تحليل و طراحي سيستمهاي مهارگذاری (انکراژ) شده
هدف از اجراي سيستم مهارگذاري (انکراژ) عبارت است از ايجاد يك توده پايدار خاك كه بتواند در مقابل ناپايداري خارجي مقاومت كند مودهاي ناپايداري كه ممكن است در يك سيستم پايدارشده توسط مهارگذاري (انکراژ) به وقوع بپيوندد، در شكل بعد نشان داده شده اند.

Anchors c default Abrand

بخشي از گسيختگي ها به دليل ايجاد نيروهاي كششي بيش از حد در تاندونها مي باشد. ميزان كشش اوليه استرند و مونوبار براي طرح نهايي نبايد بيشتر از ۶۰ درصد ظرفيت كششي اين اعضا باشد FHWA براي جلوگيري از اين مود گسيختگي، بر اساس آيين نامه همچنين در حالت بارگذاري موقتي مانند انجام آزمايشهاي حين اجرا اين مقدار نبايد به بيش از ۸۰ درصد ظرفيت كششي برسد. نوع ديگري از گسيختگي داخلي كه بايد به هنگام طراحي مد نظر قرار گيرد گسيختگي ناشي از عدم وجود مقاومت باند كافي مي باشد. بر اين اساس و با توجه به مقاومت باند خاك محل، طول قسمت تزريق شده بايد به گونه اي در نظر گرفته شود تا كل مقاومت باند بسيج شده در طول مذكور بتواند پاسخ گوي نيروهاي ايجاد شده حين و بعد از اجراي سيستم انكراژ باشد.
چند نکته مهم در خصوص استفاده از روش مهارگذاری (انکراژ) بایستی مد نظر قرار گیرد:
۱. در پاره ای موارد دیده شده است که دیواره گود به همراه میلگردهای داخل دیواره ریزش نموده است. این نوع ریزش به دلیل قرا گرفتن میلگردها داخل گوه گسیختگی رخ می دهد. به عبارتی اگر میلگردها داخل گوه گسیختگی قرار گیرند، این میلگردها عملاً کاربردی نخواهند داشت و در این حالت اگر دیواره گود شروع به ریزش نماید، میلگردهای قرار داده شده در دیواره گود با توده خاک فرو خواهد ریخت. بر این اساس باید میلگردهای قرار داده شده داخل دیواره گود تا پشت ناحیه گسیختگی ادامه داشته باشند تا بتوانند نیروی حاصل از گوه لغزش را به ناحیه مقاوم خاک انتقال دهند.
۲. در موارد متعددی به دلیل عدم استفاده از پانل های بین پروفیل های قائم، خاک دیواره ریزش نموده است. جهت بیان اهمیت استفاده از این پانل¬ها فرض نمایید که خاک دیواره از نوع خاک ماسه ای تمیز باشد در این حالت خاک بین پروفیل¬های قائم ریزش می نماید و پروفیل های قائم عملکردی از خود نشان نمی دهند. لذا جهت انتقال فشار خاک به پروفیل قائم لازم است که به وسیله یک عضو رابط، فشار خاک بر پروفیل های قائم وارد شود.
این موضوع در مورد خاک های رسی نیز صادق است زیرا پایداری خاکهای رسی به شکل موقت بوده و این خاکها پس از گذشت یک دوره زمانی عملکردی مانند ماسه ها می توانند داشته باشند. با این مطالب روشن می شود که در اجرای صحیح سازه های نگهبان بایستی دقت ویژه لحاظ گردد.
خصوصیات روش مهارگذاری (انکراژ)
روش مهارگذاری (انکراژ) مشابهت زیادی به روش میخکوبی (نیلینگ) دارد. در روش مهارگذاری (انکراژ) به علت استفاده از خاصیت پس تنیدگی کابلها و مونوبارها، نسبت به روش میخکوبی (نیلینگ) از قابلیت و توانایی بیشتری در مهار نیروی رانش برخوردار است. البته هزینه های اجرایی آن نیز بیشتر است. از روش مهارگذاری (انکراژ) برای تامین پایداری گودهای با عمق بیشتر نسبت به حالت میخکوبی (نیلینگ) استفاده می گردد.
مزایای روش مهارگذاری (انکراژ)
۱. کنترل تغییر مکانها به وسیله پس تنیدگی.
۲. ایمنی بیشتر.
۳. کنترل کیفی بهتر به دلیل کشش انکرها.
معایب روش مهارگذاری (انکراژ)
۱. نیاز به تجهیزات و ابزار پیشرفته.
۲. عدم کارایی در خاکهای مسأله دار (حفرات زیر زمینی، چاه، انبار و…).
۳. به دلیل ضرورت اجرای عملیات به صورت مرحله به مرحله، به زمان زیادی نیاز دارد البته این امر ممکن است در پروژه های بزرگ مطرح نباشد بلکه برعکس ممکن است زمان کلی اجرای کار نیز، به ویژه با مدیریت صحیح، کاهش یابد.
۴. هزینه اجرای عملیات به دلیل تکنولوژی پیشرفته تر، در مقایسه با روشهای ساده تر بیشتر است، ولی در پروژه های بزرگ و در احجام زیاد ممکن است این امر مطرح نباشد و برعکس هزینه کلی کار کاهش یابد.