تزریق دوغاب سیمان (Cement Grouting)

یكی از مهمترین مكانیزم‌های بهسازی زمین در خاکهای ریزدانه نرم و خاکها با تخلخل زیاد، متراكم سازی است. تزریق تراکمی باعث كاهش فضای خالی بین دانه‌ها و افزایش دانسیته خاک شده و در نتیجه پارامترهای مقاومتی و نشست پذیری خاک را بهبود می‌بخشد.

یكی از مهمترین راه‌ها برای متراكم سازی خاکها، ایجاد حباب تراكم از تزریق دوغاب غلیظ است. عملیات تزریق تراكمی شامل تزریق یک ملات با اسلامپ خیلی پایین به خاک سست است، كه دوغاب تراكمی به شكل یک حباب در خاک گسترش یافته و باعث تراكم و جابجایی خاک اطراف میشود. در این روش، دوغاب به درون خلل و فرج خاک نفوذ نمی‌كند، بلكه به عنوان جک هیدرولیكی شعاعی برای فشردن خاک اطراف بكار می‌رود.