ابزار دقیق، رفتار سنجی و نظارت تخصصی

به منظور کنترل فرضیات طراحی در سازه های ژئوتکنیکی، وضعیت سازه در حین مراحل مختلف ساخت و مدتی پس از آن باید به دقت کنترل و ارزیابی شود. بدین منظور با نصب ابزارهای خاص، رفتار سازه شامل میزان تغییر شکل ها، تنش ها و فشارهای آب حفره ای در نقاط مختلف توسط حسگرهایی اندازه گیری می شود. در صورتی که مقادیر قرائت شده از حد مجاز بیشتر باشد نیاز به طراحی مجدد و اصلاح روش اجرا می باشد. با توجه به تخصصی بودن کار، کلیه این فعالیتها باید تحت نظارت افرادی با تجربه مرتبط صورت گیرد که دارای دانش فنی، درک و تحلیل نتایج بدست آمده از قرائت های ابزار دقیق باشند.

نیلینگ

همچنین کارشناسان این شرکت آماده ارائه خدمات آزمایش بارگذاری انواع سیست

م های بهسازی خاک نظیر ریزشمع، میخکوبی و مهار خاک، شمع، ستون شنی، اختلاط عمیق و ستون­های تزریق پرفشار در مراحل عملکرد، تایید و کنترل می­ باشند.