آزمایش های برجا

آزمایش های برجا در مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. دلیل این امر نیز دست نخورده بودن خاک و سنگ در حالت برجا بوده که دستیابی به نتایج دقیق تری را به دنبال خواهد داشت.

این آزمایش یکی از مناسب ترین آزمایش ها جهت تعیین مقاومت برشی برجای رسهای بسیار نرم و تا متوسط اشباع شده است. این آزمایش به دو روش انجام می پذیرد: آزمایش در کف گمانه و دیگری نفوذ مستقیم از سطح زمین .

آزمایش های برجا که توسط این شرکت انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:

۱-    آزمایش بارگذاری صفحه ای (Plate Load Test)

۲-    آزمایش برش برجا (In-situ Direct Shear Test)

۳-    آزمایش پرسیومتر (Pressuremeter)

۴-    آزمایش نفوذ مخروط (Dutch Cone)

۵-    آزمایش های فشاری و کششی ریزشمع

۶-     آزمایش های بارگذاری شمع

۷-    آزمایش های کشش نیل و انکراژ

۸-    آزمایش دانسیته برجا

۹-    آزمایش های غیرمخرب التراسونیک بتن

۱۰-    آزمایش بارگذاری دینامیکی شمع (PDA)

۱۱-    آزمایش کنترل یکپارچگی شمع (PIT)