آزمایش نفوذ استاندارد

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد (Standard Penetration Test) طی شماره D۱۵۸۶-۸۴ توسط ASTM استاندارد گردیده است. در این آزمایش تعداد ضربات حاصل از سقوط وزنه ای ۶۴ کیلوگرمی از ارتفاع ۷۶ سانتی متری که باعث نفوذ ۳۰ سانتی متر از لوله ای به طول۴۵، به قطر خارجی ۵ و قطر داخلی ۳/۸ سانتی متر می گردد ثبت می شود که نشانه میزان تراکم خاکهای درشت دانه یا یکنواختی خاکهای ریز دانه و چسبنده است.

آزمایش ضربه و نفوذ استاندارد به دلیل شرایط نامحصور شده (Unconfined Situation) در گمانه های دستی معمولا تعداد ضربات پایین تری نسبت به آزمایش مشابه درون گمانه های ماشینی نشان می دهد. زیرا خاک از کناره ها امکان فرار دارند و تعداد ضربات کاهش می یابد، لذا باید اعداد مربوط اصلاح شوند تا مبنای مقایسه با تعداد ضربات درون گمانه های ماشینی قرار گیرند.